Črna gradnja in določitev hišne številke

Evidentiranje stavb in določanje hišnih številk črnim gradnjam

Zadnje čase je bilo v medijih več odmevnih zgodb, v zvezi s črnimi gradnjami, nekaterih pomembnih Slovencev. Mediji so, pri razčiščevanju zgodbe, spraševali različne inštitucije, kako je mogoče, da je pri nas toliko črnih gradenj. Med drugim so se obrnili tudi na Geodetsko upravo RS – GURS, ki skrbi za temeljne evidence nepremičnin. V evidencah GURS-a je stavba lahko evidentirana v zemljiškem katastru, v katastru stavb in registru nepremičnin, pa kljub temu nimamo podatka o tem, ali ima stavba gradbeno dovoljenje ali ga nima.

Kako se nepremičnina vpiše v GURS-ove evidence?

 1. Novogradnja – investitor je dolžan 30 dni po koncu gradnje vnesti stavbo v nepremičninske evidence. Enodružinske hiše ali stavbe z enim delom se evidentirajo s pomočjo elaborata, za evidentiranje stavbe, ki ga naredi geodetsko podjetje. Elaborat vsebuje izmero zemljišča pod stavbo, v zemljiškem katastru in elaboratu za vpis stavbe kataster stavb. V kolikor ima stavba več kot en del, je potrebno narediti ločena postopka in sicer posej izmero zemljišča pod stavbo in nato, še vpis stavbe v kateter stavb. Če investitor ali lastnik tega ne naredi, mu grozi denarna kazen.
 2. Stavbe zgrajene pred uveljavitvijo Zakona o evidentiranju nepremičnin (letnik začetek 2006 in starejše) – investitor je bil dolžan naročiti odmero stavbe v zemljiškem katastru. V tem primeru, na podlagi takratne odmere, večinoma ne vemo, kaj ta stavba v naravi predstavlja, zato imamo še register nepremičnin:
  • Podatki so v register nepremičnin prišli s pomočjo množičnega zajema in popisa nepremičnin; leta 2006 in 2007 so vse stavbe v Sloveniji popisali in jim določili dejansko rabo, površino in še nekaj drugih podatkov
  • Podatki so v register nepremičnin lahko prišli s samo prijavo lastnikov

Skupna lastnost podatkov, ki so v register nepremičnin prišli z množičnim zajemom s prijavo ali popisom, je, da so prišli na relativno enostaven način brez elaborata. Hkrati pa velja, da je kakovost teh podatkov vprašljiva.

Ne glede na to kako so stavbe evidentirane na GURS-u, le-ta ne preverja ali so stavbe zgrajene v skladu z gradbenim dovoljenjem ali ne. Ta preverba je v rokah gradbene inšpekcije.

Turkovo poslopje na primorskem (vir RTV SLO MMC) – odmevna črna gradnja, po podatkih nekaterih medijev stavba ni bila pravilno zajeta v registru nepremičnin. Zato je GURS lastnike pozval, da pravilno evidentirajo nepremičnine.

“Kako to, da ima črna gradnja hišno številko?”

Geodetska uprava je pripravila odgovor na vprašanje, za novinarje RTV Slovenije, ki je bil objavljen na GEO-blogu. Citiram:

 • Postopek določitve po trenutno veljavni zakonodaji:
  • Zakon:

   Zakon o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb – ZDOIONUS – Uradni list RS, št. 25/2008 Podzakonski predpis:

   Pravilnik o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb (Uradni list RS, št. 76/2008)

  • Postopek določitve:

   Hišne številke se določijo na osnovi zahteve stranke, izjemoma lahko tudi po uradni dolžnosti. Določijo se stanovanjskim ali poslovnim stavbam, ki so evidentirane v katastru stavb in so namenjene stalnemu ali začasnemu prebivanju oz. opravljanju poslovne in druge dejavnosti. Hišna številka se lahko določi tudi stavbi, ki je evidentirana v katastru stavb in ni stanovanjska ali poslovna stavba, če v njej prebivajo ljudje ali se v njej opravlja dejavnost.

   Hišna številka se lahko določi stavbi, ki je evidentirana v katastru stavb. Če stavba še ni evidentirana v katastru stavb, vlagatelj za pridobitev hišne številke najprej evidentira stavbo v registru nepremičnin. To izvede z izpolnitvijo vprašalnika registra nepremičnin. Po izpolnitvi vprašalnika registra nepremičnin pridobi hišno številko. V roku treh mesecev pa mora evidentirati stavbo tudi v katastru stavb.

   Pri tem je potrebno opozoriti, da se vpis stavbe v kataster stavb ali register nepremičnin ter posledično tudi določitev hišne številke, izvede NR glede na to, ali stavba ima gradbeno (uporabno dovoljenje) ali ne. Sam vpis stavbe v kataster stavb skladno z 81. členom Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list (Uradni list RS, št. 47/2006, 65/2007 – Odločba US, 106/2010 – ZDoh-2H, 47/2012 – ZUKD-1A in 79/2012 – Odločba US) namreč ne pomeni njene legalizacije, v kolikor stavba nima gradbenega dovoljenja oz. ni zgrajena v skladu z gradbenim dovoljenjem.

   Podrobneje je postopek določitve opisan na strani e – uprave.

 • Postopek določitve pred uveljavitvijo ZDOIONUS:
  • Zakon:

   Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb – ZIENUS (Uradni list SRS, št. 5/1980, 42/1986 in 8/1990 – ZSDZ in Uradni list RS, št. 17/1991 – ZUDE).

  • Podzakonski predpis:

   Pravilnik o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS 11/80)

  • Postopek:

   Hišna številka se je določila na osnovi zahteve stranke. Stavbe, ki se jim je po tem zakonu določilo hišne številke, so vse stanovanjske in poslovne stavbe, ki so namenjene za stalno ali začasno uporabo

  • Dodatno je pravilnik določal, katere stavbe se štejejo:
   • kot stanovanjske in sicer so to vse stavbe, namenjene za stalno ali začasno bivanje kot so: hiše, hoteli, domovi, vikendi, zidanice, zapori in podobno
   • kot poslovne stavbe in sicer so to stavbe, namenjene za kakršnokoli gospodarsko dejavnost ali za kulturne, socialne, prometne, zdravstvene, upravne, sodne, vojaške ali druge potrebe kot so: tovarne, upravne zgradbe, šole, trgovine, skladišča, bolnice, delavnice, cerkve, bencinske črpalke, garažne hiše in podobno.

V pravilniku so bili določeni (našteti) tudi objekti, ki ne dobijo hišne številke. To so stanovanjske prikolice, stanovanja na plovilih, železniški vagoni ipd., individualne garaže, kozolci, seniki, manjše individualne delavnice (poleg stanovanjskih stavb), kmetijska gospodarska poslopja individualnega značaja (seniki, kozolci, hlevi, skednji, kašče….) ipd.

V pravilniku pa je bilo tudi določeno, da, občinski geodetski organ, ki je bil pristojen za določevanje hišnih številk, lahko izjemoma dodeli, tudi tem objektom (objekti iz prejšnjega odstavka), hišno številko najbližje stanovanjske stavbe in dodatek a , b, c itd.

Tudi Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb – ZIENUS, ni predpisoval oz. pogojeval določitve hišne številke npr. z gradbenim dovoljenjem.

Z izjemo v obdobju, ko je veljalo določilo 76.c člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/1993), da se objektom, ki niso bili zgrajeni legalno, ni smelo določiti hišne številke, pa tudi ne evidentirati v zemljiškem katastru in zemljiški knjigi.