Legalizacija stavb

Z novo gradbeno in urbanistično zakonodajo, sprejeto leta 2017, so se pojavile bistveno večje potrebe po legalizacijah stavb oz. legalizaciji objekta. Prav za legalizacijo stavbe oz. legalizacijo objekta, ki je predpogoj za uporabno dovoljenje, pa je sedaj bistveno več možnosti.

Predlagamo, da se prijavite na brezplačen webinar, na naši spletni, kjer predstavimo najpomembnejšo problematiko o gradbenih in uporabnih dovoljenjih, ter o evidentiranju vaših objektov. Po ogledu se lahko prijavite na osebno svetovanje z našim strokovnjakom ali uporabite Pripomoček za ugotavljanje stanja, s katerim boste ugotovili stanje na vaši nepremičnini in po potrebi ustrezno ukrepali.

Uporabno dovoljenje

Danes večina bank zahteva uporabno dovoljenje na stavbi pred izdajo hipotekarnega kredita.

Uporabno dovoljenje je dobilo na pomenu 1.6.2018, ko je prišla v veljavo nova gradbena in urbanistična zakonodaja. Uporabno dovoljenje je postalo obvezno za nove enodružinske stavbe, za starejše pa je prav tako pridodobilo na pomenu. Nekaterih dejanj namreč ne morete izvesti brez uporabnega dovoljenja ali pa, denimo ko gre za prodajo, dosežete bistveno nižjo ceno. Predlagamo, da se prijavite na brezplačen webinar na naši spletni, kjer predstavimo najpomembnejšo problematiko o gradbenih in uporabnih dovoljenjih ter o evidentiranju vaših objektov.

Po ogledu se lahko prijavite na osebno svetovanje z našim strokovnjakom ali uporabite Pripomoček za ugotavljanje stanja , da boste ugotovili stanje na vaši nepremičnini in po potrebi ustrezno ukrepali.

Gradbena parcela

Nova gradbena in urbanistična zakonodaja (sprejeta leta 2017) je določila gradbeno parcelo, ki se bo določila vsaki novi stavbi. Za informacije kdaj in kako se to implementira v praksi stopite v kontakt z nami.

Kataster nepremičnin

Veste od česa so lahko odvisni vaši odnosi s sosedi? Zemljiški kataster je bila prva nepremičninska evidenca na območju današnje Slovenije. Tudi sedaj predstavlja osnovo za kakršnokoli evidentiranje. Zato je zelo pomembno na kakšen način se bomo lotili postopka.

Od tega je odvisno:

  • kakšni bodo vaši dostopi do nepremičnin
  • kakšni bodo vaši odnosi s sosedi
  • kakšen bo vaš občutek “varnosti”

Navajamo nekaj pomembnih storitev na tem področju:

  • Ureditev meje: mejo med parcelami se določi s pomočjo postopka ureditve meje. Izvesti jo je potrebno pred vsako parcelacijo, ali pa kadar lastniki želijo imeti določeno mejo in označeno na terenu. Z ureditvijo meje pridobite kar največ za svojo parcelo, saj natančno izveste kje so meje vaše parcele oz. imetja. Na željo lastnikov se meja označi s trajnimi znamenji. Mejo se uredi tudi takrat, ko se z mejašem ne morete sporazumeti o poteku meje. Pogosto se zgodi, da z urejeno mejo uredimo tudi odnose s sosedom. Pomen ureditve meje lahko ugotovite tudi na brezplačnem webinarju na naši spletni, kjer predstavimo najpomembnejšo problematiko o gradbenih in uporabnih dovoljenjih ter o evidentiranju vaših objektov. Po ogledu se lahko prijavite na osebno svetovanje z našim strokovnjakom ali uporabite Pripomoček za ugotavljanje stanja, da boste ugotovili stanje na vaši nepremičnini in po potrebi ustrezno ukrepali
  • Parcelacija: je delitev ali združitev parcel. Izvede se takrat, ko želimo prodati kos parcele, ali pa ji določiti kakšen drug pravni status. Parcelacije izvajamo tudi zato, da investitorju omogočimo, da nepremičnine prodajo po delih, novi lastnik pa pridobi natančen podatek kaj je kupil ali pridobil. Z novo parcelno številko sedaj zares veste kaj imate.
  • Evidentiranja zemljišča pod stavbo: vsaka stavba mora imeti evidentirano zemljišče pod stavbo v zemljiškem katastru. To naredimo z odmero stavbišča. Elaborat vsebuje tudi elemente elaborata stavbe. Po prostorski zakonodaji je postopek obvezen za vse stavbe zgrajene po 1.1.2003. Namesto kazni, sredstva rajši porabite za investicijo, da se boste zares veselili vašega imetja.
  • Komasacija: je zložba parcel, ki imajo enako pravno stanje zaradi boljše uporabe zemljišča. Izvaja se upravna komasacija in pogodbena, to je na podlagi pogodbe, ki jo podpišejo lastniki. V našem podjetju vam po vaši meri pogodbo pripravimo mi.
  • Elaborat za evidentiranje stavbe / vpis stavbe v kataster stavb: elaborat za evidentiranje stavbe je predpogoj za vpis stavbe v kataster stavb (da pridobi naziv katastrski vpis: DA). Katastrski vpis stavbe je praviloma predpogoj za legalizacijo stavbe, v več primerih pa tudi predpogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja ali hišne številke. Stavba je lahko z enim delom ali več deli. Če gre za stavbo z več deli je praviloma namen izdelave elaborata za vpis stavbe v kataster stavb oblikovanje etažne lastnine.

Kateri sta dve osnovni storitvi na področju etažne lastnine:

  • Vpis stavbe v kataster stavb: Kadar se stavba prvič vpisuje, ali pa se vpisujejo skupni deli izdelamo etažni načrt, ki se imenuje »Prvi vpis stavbe v kataster stavb«. Ta elaborat je osnova za vzpostavitev etažne lastnine. V njem so vpisani vsi ključni podatki o sami stavbi in posameznimi deli.
  • Sprememba vpisa stavbe v kataster stavb (priključitev, izključitev, delitev, združitev, sprememba rabe dela stavbe). Kadar bi radi prodali ali kupili le del stanovanj ali poslovnega prostora (ali pa samo del stavbe) smo pravi naslov za vas. Skupaj bomo pripravil načrt in elaborat izdelali v skladu z vašimi željami.

Geodetski načrt

Proces geodetskih storitev je sestavljen iz dveh “na videz” enostavnih tehničnih storitev, ki pa imajo tudi svoje pasti:

Geodetski načrt je sestavni del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Prva stvar, ki jo potrebujemo za projekt gradbenega dovoljenja, je geodetski načrt. Tukaj v treh dimenzijah prikažemo vašo parcelo z vsemi sestavnimi deli. V geodetskem načrtu tudi ocenimo ali so meje urejene dovolj natančno ali pa je potreben postopek ureditve mej.

Pomembno:
V primeru, da vas geodet ne opozori o slabih evidencah mej, imate lahko kasneje pri investiciji nepopravljivo škodo. V primeru, da se kasneje izkaže, da stavba stoji preblizu meje, je v nekaterih primerih potrebno stavbo celo rušiti! Elaborat vsebuje: opisne podatke, tehnično poročilo, geodetski načrt, certifikat, potrdilo o parceli, prikaz parcele in cd.

Zakoličenje objektov

Objekt je potrebno pred vsako gradnjo zakoličiti.

Od kvalitete geodetskega načrta je odvisna tudi kvaliteta zakoličbe. Na videz preprosta zadeva, ki pa vas ob površnosti stane ogromno denarja.

Vsaka zakoličba vsebuje tudi zapisnik o zakoličbi, ki ga potrebujete za inšpektorja.

Evidentiranje GJI

Vsako javno gospodarsko infrastrukturo je potrebno evidentirati oz. jo z elaboratom geodetske storitve pisati v kataster GJI, ki ga vodi Geodetska uprava republike Slovenije.